Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     REKRUTACJA

WYNIKI REKRUTACJI:

 Publikujemy listę podmiotów, które zostały zakwalifikowane do projektu "Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia". Tym samym informujemy, iż zakończony został etap rekrutacji podmiotów do projektu.

 LISTA REZERWOWA podmiotów zakwalifikowanych do projektu "Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia"

 lista kolejnych podmiotów zakwalifikowanych do projektu "Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia" (aktualizacja 5.12.)

 LISTY REKRUTACYJNE PODMIOTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU "SPRAWNE ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA"
Do składnia dokumentów aplikacyjnych zapraszamy przedsiębiorców z branży medycznej medycznej, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych na terenie województwa łódzkiego.

Rekrutacja przedsiębiorców do projektu "Sprawne zarządzanie w ochronie Zdrowia" odbywa się w terminie 13.10.2016 r. do 17.11.2016 r. do godz. 16 (decyduje data stempla pocztowego).
Zgodnie z regulaminem w dniu 18 listopada 2016 r. zostaną opublikowane listy przedsiębiorców zakwalifikowane do projektu.

Przedsiębiorco - aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy wypełnić poniższe dokumenty i wysłać na nasz adres :

Porozumienie Łódzkie- Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
ul. Wigury 9/6
90-302 Łódź
z dopiskiem - Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne
 Pobierz dokumenty... (zip)

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Załącznik nr 1 Wydruk z ewidencji działalności gospodarczej/KRS nie starszy niż 3 m-ce potwierdzający PKD i przynależność do MMŚP
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie przedsiębiorstwa o przynależności do Porozumienia Łódzkiego oraz braku strategii lub planu rozwoju
  4. Załącznik nr 3 Sprawozdania finansowe z 3 ostatnich lat obrotowych (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
  5. Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  6. Załącznik nr 5 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (kopie zaświadczeń)
  7. Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych (w tym danych finansowych) oraz sporządzaniu dodatkowych zestawień i informacji
  8. Załącznik A - informacje dotyczące określenia wielkości podmiotu - przedsiębiorstwa partnerskie (jeżeli takie występują)
  9. Załącznik B - informacje dotyczące określenia wielkości podmiotu - przedsiębiorstwa związane (jeżeli takie występują)