Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     
Dla lekarzy

Porady prawne
często zadawane pytania

Niniejsze dokumenty zostały opracowane na zlecenie Porozumienia Łódzkiego - Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj: Dz.U. z 2006 r., nr 90 poz. 631 ze zm.)
Do korzystania z opracowań są uprawnieni wyłącznie członkowie Związku.
Przekazywanie treści dokumentów podmiotom niebędącym członkami Związku wymaga każdorazowego uzgodnienia z władzami Związku. Rozpowszechnianie treści dokumentów niezgodnie z ww. podanymi zapisami podlega odpowiedzialności karnej - zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu

Login:      Hasło:     


32. Prawo pracy - materiały ze szkolenia 07.12.2013 r.

31. Wystawianie skierowań na badania na wniosek Komisji orzekającej o niepełnosprawności

30. Polityka bezpieczeństwa - materiały ze szkolenia z 05.10.2013 r.

29. GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) - zgłaszanie danych

28. Testy sprawnościowe dla kandydatów na policjantów i strażaków

27. Umowy cywilno prawne
w świetle ustawy o działalności leczniczej

26. Winda czy schodołaz? - tekst w trakcie aktualizacji po zmianie przepisów

25. Ochrona danych medycznych - omówienie obowiązków

24. Regulaminy organizacyjne dla podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich
Wzory ze wskazówkami

23. Odpłatność za dokumentację medyczną - podstawa wyliczenia

22. Materiały ze szkolenia 25.02.2012 r.

21. Szczepienia obowiązkowe - rozporządzenie z 18 VIII 2011

20. Niebieska karta - omówienie i druki
Informacje związane z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

19. Procedura kontroli wewnętrznej - akty prawne i omówienie
Ustawa o chorobach zakaźnych nakłada na nas konieczność działania zapobiegającego szerzeniu się tych chorób. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia konieczne jest wykonywanie - nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy - kontroli wewnętrznych w każdej poradni.

18. Wystawianie recept na choroby przewlekłe

17. Materiały ze szkolenia 10 IX 2011 - dokumentacja medyczna, ustawa o działalności leczniczej, wymogi sanitarne

16. Nowa ustawa o działalności leczniczej

15. Algorytm postępowania dotyczącego realizacji uprawnień pacjenta przy wydawaniu mu oryginałów dokumentacji medycznej

14. Czas pracy w ZOZ-ach

13. Wystawianie kart zgonu. Omówienie problematyki

12. Kasa fiskalna dla NZOZ. Omówienie zagadnienia

11. Produkty lecznicze zawierające środki odurzające i psychotropowe w zakładzie opieki zdrowotnej.
Wymóg uzyskania zgody Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

10. Wystawianie skierowań do poradni medycyny sportowej. Omówienie problematyki

9. Opłaty za wystawianie zaświadczeń dla celów rentowych. Omówienie problematyki

8. Zasady postępowania w czasie kontroli - materiały ze szkolenia z 15.05.2010 r.

7. Zasady wystawiania kart zgonów - materiały ze szkolenia z 15.05.2010 r.

6. Wyrażenie przez pacjenta zgody na leczenie z uwzględnieniem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej uczestnikom obozów/kolonii

5. Stomatologia 2010 - omówienie najważniejszych zmian z zakresu leczenia stomatologicznego

4. Jak postępować w przypadku otrzymania od ZUS pisma dotyczącego wysłania listem poleconym oryginału dokumentacji medycznej pacjenta?

3. Jak reagować na pisma firm ubezpieczeniowych dotyczące udzielenia informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego, zgłaszane na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej?

2. Co robić w czasie kontroli NFZ?

1. Jak leczyć Polaka pracującego w państwie członkowskim UE oraz udzielać świadczeń opieki zdrowotnej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej?