Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     
Dla lekarzy

WAŻNE AKTY PRAWNE

Linki dostępne po zalogowaniu

Login:      Hasło:     Akty prawne 2017 r.


Akty prawne 2016 r.


Akty prawne obowiązujące na dzień 20.01.2014 r.


Ustawa o odpadach


Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami


Akty prawne na początek 2013 r. - teksty ujednolicone (aktualizacja z 4 stycznia 2013 r.)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich


Rozporządzenie z 26 VI 2012 r. dot. wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą


Rozporządzenie z 25 VI 2012 r. dot. zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych


Rozporządzenie z 29 IX 2011 r. dot. szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru


Rozporządzenie z 21 XII 2010 dot. rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania po zmianach z 17 V 2012


Rozporządzenie z 6 V 2008 dot. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Rozporządzenie z 12 IV 2002 dot. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie po zmianach z 10 XII 2010
aktualizacje strony z 2011 r. i wcześniejsze

Rozporządzenie z 22 XII 2011 dot. obowiązkowego OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą


Rozporządzenie z 29 IX 2011 r. dot. zakresu zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą


Rozporządzenie z 18 VIII 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych


Rozporządzenie z 29 VII 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych


USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej


Rozporządzenie z 2 II 2011 dot. wymagań fachowych i sanitarnych dla zakładu opieki zdrowotnej


Rozporządzenie z 12 I 2011 dot. zestawu przeciwwstrząsowego


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
AKTUALIZACJA Z 2013 r.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi


Nowy wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym rodzajem świadczenia zdrowotnego


Zarządzenie Nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna - TEKST JEDNOLITY


Program Szczepień Ochronnych na rok 2011
KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 28 października 2010 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2011


Zmiany do rozporządzenia koszykowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ANALIZA PRAWNA


Wykładnia przepisów dot. ważności deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ


Obowiązkowe OC dla lekarzy - rozporządzenie i dodatkowe informacje


Comiesięczna sprawozdawczość do NFZ - opinia prawna


Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna


Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 8 XII 2009 dot. zmian w wykazach leków refundowanych cenach i limitach


Zmiany badań zlecanych przez lekarzy rodzinnych w zakresie ASDK
załącznik nr 1 część b do zarządzenia Nr 62/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r.
KATALOG ZAKRESÓW AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK)


USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi


Zarządzenie Nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej